/ Priority

PRIORITY

Spravodlivý, ústretový a efektívny úrad, poznanie potrieb občanov, čestné a transparentné využívanie verejných zdrojov, sprehľadnenie verejnej správy, úrad cez internet, posilnenie domácich a zahraničných vzťahov, prezentácia národných kultúrnych hodnôt Európe a svetu.

Tradičné hodnoty Slovenska, morálna spoločnosť, rodina a komunita, účasť žien a starších ľudí vo verejnom a politickom živote.

Sociálna pomoc v prospech občanov, spolupráca s charitatívnymi organizáciami a dobrovoľníkmi, starostlivosť o starších v domácom prostredí, pomoc mladým rodinám a znevýhodneným občanom, odstránenie diskriminácie žien, detí a nezamestnaných nad 45 rokov.

Zamestnanie pre členov rodiny doma, v našom regióne. Rozvoj miest a obcí pomocou rozvoja podnikov s dôrazom na rozvoj cestného ruchu. Podpora malého a stredného podnikania, získanie malých a stredných investorov a zamestnávateľov. Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a zvýšenie priemerných miezd.

Podstatné zvýšenie návštevnosti turistami, skvalitnenie marketingu cestovného ruchu, zabezpečenie trvalých príjmov pre existujúcich i začínajúcich podnikateľov, programy zlepšenia kvality služieb a vytvorenie systému na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu.

Zlepšenie života v mestách a obciach Prešovského kraja, zlepšenie podmienok pre podnikanie, podpora komunitných a mikroregionálnych spoločenstiev, hospodársky a sociálny rozvoj.

Rozvoj verejnej dopravy, efektívna výstavba a údržba komunikácií, integrovaný systém hromadnej prepravy cestujúcich, lepšia kvalita cestovania, bezpečnosť a ochrana životov a zdravia na cestách.

Kvalita v zdravotníctve, ambulancie, polikliniky a nemocnice pre ľudí, lepšie podmienky pre lekárov a sestričky, dostupnosť služieb pre každého, plánovanie zdravia mesta.

Kvalitné stredné školstvo, vysokú úspešnosť uplatnenia absolventov a to prepojením požiadaviek zamestnávateľov a jednotlivých odborov, lepšie podmienky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve.

PRIORITY

- Zvýšiť zamestnanosť v kraji hľadaním riešení a zatraktívnením regiónu pre zahraničných investorov v spolupráci s primátormi a starostami, teda vytvorenie nových pracovných miest.

- Vyčlenenie dostatku finančných prostriedkov na opravu a údržbu ciest, transparentné obstarávania a úspora pri verejných obstarávaniach.

- Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v „strediskových obciach“, aby základná zdravotná starostlivosť bola dostupnejšia najmä starším občanom v odľahlejších obciach.

- Zefektívnenie verejnej dopravy v regióne, nakoľko verejná doprava dnes nepokrýva potreby občanov v kraji.

- Aby nositeľom finančného príspevku  pre odkázaného občana nebol Prešovský samosprávny kraj (VÚC), ale aby nositeľom finančného príspevku vo výške cca 800 eur bol občan a ten mohol rozhodovať či si zabezpečí starostlivosť prostredníctvom svojho rodinného príslušníka alebo verejného/neverejného zariadenia.

- Podpora športu a kultúry.

- Zatraktívnenie regiónu pre domácich i zahraničných turistov.

- Zvýšenie životnej úrovne všetkých obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja.