/ Regionálny rozvoj a cestovný ruch

REGIONÁLNY ROZVOJ

Prešovský kraj má silný potenciál najmä v ľuďoch. Z pohľadu môjho ako aj z pohľadu ľudí je možné zhodnotiť vývoj musím konštatovať, že spomedzi všetkých krajov je rozvoj Prešovského kraja najmenej dynamický. Jednoducho stagnuje, preto budem vytvárať, čo najlepšie podmienky pre nové investície s cieľom zabezpečiť nárast počtu zakladaných a znížiť počet zanikajúcich podnikov. Budem podporovať a iniciovať rozvoj podnikania v našom regióne.

Zabezpečím, aby sa rokovania v rámci kraja konali na tripartitnej úrovni a to v zastúpení Konfederácie odborových združení (zamestnancov), zamestnávateľov a predstaviteľov vyššieho územného celku, pretože len vzájomným dialógom je možné rozvíjať Prešovský kraj.

V spolupráci s podnikateľskými združeniami podnietim zosilnenie a podporím prácu poradenského centra s regionálnymi pobočkami, ktoré budú pre podnikateľov obstarávať podnikateľské plány, podnikateľské poradenstvo, marketingové služby, tréningy a školenia a pod.

Nadviažem spoluprácu pri využívaní štrukturálnych fondov EÚ s medzinárodnými a domácimi bankami, budem vytvárať systém pre získanie a distribúciu rizikového kapitálu, zakladateľského kapitálu a podobných zdrojov pre riešenie nedostatku finančných zdrojov malých a stredných podnikateľov.

Základom pre malých a stredných podnikateľov bude vytvárať infraštrukturálne podmienky. Budem hľadať cesty pre prekonávanie štrukturálnych nevýhod pomocou budovania infraštruktúry, efektívneho marketingu, rozvoja znalostí, podpory a usídľovania podnikov.

Budem dbať pomocou nástrojov územného plánovania a urbanizmu na to, aby budované výrobné, či obchodné jednotky nepoškodzovali vzhľad kraja, nepreťažovali dopravu, neznečisťovali životné prostredie, aby si kraj zachoval tradičnú tvár.

 

CESTOVNÝ RUCH

Kvalitné služby - úspech na trhu

Zasadím sa o vykonávanie analýzy a následný návrh riešenia využitia existujúceho potenciálu rozvoja cestovného ruchu.

Budem usilovať o skvalitnenie riadenia marketingu cestovného ruchu a zabezpečenie trvalých príjmov.

Využijem účasť zástupcov kraja v celoslovenských orgánoch na zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu v regióne. Podporím činnosť združenia pre rozvoj cestovného ruchu a budem s ním aktívne spolupracovať v oblasti rastu kvality služieb.

Pýche nášho regiónu ako je Domaša, Tatry, atď. budem venovať zvýšenú pozornosť s cieľom zatraktívniť tieto oblasti a prilákať čo najviac turistov aj domácich zo širokého okolia.