/ Školstvo, kultúra a šport

ŠKOLSTVO

Súčasná situácia je taká, že zo strany žiakov dochádza k strate záujmu o odborné vzdelávanie a prípravu. Signalizujú to školy, ako aj zamestnávatelia. Nepriaznivo na to vplýva aj demografická situácia, financovanie školstva ako aj nízke mzdové ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve. V rámci Prešovského kraja vplyvom hospodárskych a ekonomických podmienok došlo k zániku mnohých tradičných zamestnávateľov, zmenilo sa zameranie výroby a služieb, vzniklo mnoho malých zamestnávateľov, najmä živnostníkov a prišli aj noví zahraniční investori, čo samozrejme vyvolalo nové požiadavky a nároky zo strany zamestnávateľov.

Mojím cieľom bude podporovať vzdelávacie príležitosti pre žiakov tak, aby získali kvalifikáciu požadovanú zamestnávateľom a európskym trhom práce, rozvíjali a zdokonaľovali svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v rámci princípov celoživotného vzdelávania.

Prioritou bude aj zlepšenie spolupráce medzi zamestnávateľskou sférou a sférou odborného vzdelávania, a to najmä s ohľadom na potreby zamestnávateľov v kraji s výhľadom a plánovaním do budúca.  

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy je kritizovaná hlavne zo strany zamestnávateľov. Podľa nich odborné vzdelávanie a príprava nedostatočne reaguje na aktuálne potreby trhu práce a nedokáže pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu v takej miere, aby bola schopná bezprostredne po ukončení štúdia vstúpiť do pracovného procesu.

Počet nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl výrazne závisí od ekonomického cyklu. Na základe analýzy bude potrebné vyhodnotiť riziko nezamestnanosti a to podľa jednotlivých typov stredného školstva v kraji.

Dôležitú úlohu pri voľbe študijného alebo učebného odboru na stredných školách musí plniť kariérove poradenstvo. Je súčasťou výchovného poradenstva, ktoré sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. Žiakom sa musí umožniť poznať reálne prostredie výkonu povolania, rozvíjať u žiakov pracovné návyky, nevyhnutné na úspešné zaradenie sa na trh práce po ukončení štúdia.

Z analýzy populačného vývoja vytvorenej Úradom Prešovského samosprávneho kraja, že od roku 2016 do roku 2024 bude stúpať počet žiakov končiacich 9. ročník ZŠ.  Najväčší nárast sa očakáva v okrese Prešove, a to o 946 žiakov a najnižší v okrese Medzilaborce, kde sa očakáva nárast len o 10 žiakov.  Preto sa budem snažiť, aby sa reálne zanalyzovala situácia na pracovnom trhu v Prešovskom kraji.

Budem sa snažiť zabezpečiť navýšenie mzdových normatívov pre zamestnancov v školstve, ako aj o posilnenie normatívu pre školy podľa ich ekonomickej náročnosti, zároveň o posilnenie duálneho vzdelávania. Samozrejme po vzájomnom dialógu a za účasti školských odborových zástupcov v komisiách vyššieho územného celku.


KULTÚRA

Každodenne sa stretávame s kultúrou v jej nadstavbovom i materiálnom prejave. Mnohé jej aspekty, či prejavy vnímame v kontexte spoločensko-ekonomického vývoja, ktorého je integrálnom súčasťou. Záleží na nás, do akej miery  ich povýšime na hodnotu. Našou úlohou je formovanie kultúrnych potrieb a následne dopytu po kultúre výchovou i vzdelávaním, prostredníctvom profesionálnych subjektov i zložiek tvoriacich a prezentujúcich kultúru v rôznych jej prejavoch na báze dobrovoľnosti.

Vždy všetko so všetkým súvisí, rovnako je to tak aj v kultúre. Aktívne prepájame tradície a hodnoty minulé s hodnotami súčasnými, aby sme dosiahli nový kvalitatívne vyšší stupeň ich transformácie a integrácie v prostredí formujúcej sa európskej spoločnosti. Akcentujme však  zachovanie vlastnej kultúrnej identity.  Na dosiahnutie týchto cieľov je dôležité vytvoriť premyslenú stratégiu rozvoja kultúry v regióne pri akceptácii spoločenských, historických, etnických i náboženských špecifík územia. Táto v súčasnosti v Prešovskom samosprávnom kraji absentuje.

Mojim hlavným cieľom bude, v čo najkratšom čase pripraviť a uviesť do praxe model fungovania kultúrnych organizácii, ktorý výraznejšie zohľadní všetky krajové špecifiká resp. jedinečnosti a prostredníctvom nových, moderných a inovatívnych prezentačných foriem ich sprístupni verejnosti. Prepojenie kultúry s kreatívnym priemyslom sa zdá byť v súčasnosti nevyhnutnosťou. Zaujať percipienta je stále viac a viac náročné. Mnohé múzeá v kraji ponúkajú zašlé expozície, staré niekoľko desiatok rokov i technické možnosti prezentácie na úrovni polovice minulého storočia. Je nevyhnutné riešiť postupné oslabovanie pozícií niektorých múzeí a galérii, ktoré sa prejavuje predovšetkým poklesom návštevnosti.

V depozitároch zbierkotvorných inštitúcií sa nachádzajú státisíce zbierok, o ktorých laická, či odborná verejnosť nevie. Mojou snahou bude zabezpečiť všetky podmienky na to, aby múzeá a galérie digitalizovali svoje zbierkové fondy a zverejnili súpisy zbierok na vlastných portáloch. Transparentným príkladom je Podtatranská galéria v Poprade, ktorá takto na svojej webovej stránke umožnila nazrieť do fondov galérie.

V kraji absentuje odborný subjekt, ktorý  by svojim zameraním sústreďoval, ochraňoval a uchovával nehmotné kultúrne dedičstvo kraja. Mám na zreteli napr. ľudové piesne, tance, slovesnosť všetkých národov a národností žijúcich na území kraja, staré zvukové záznamy  z vystúpení a iné dôležité súčastí. Databáza ľudových súborov i jednotlivcov je roztrieštená. Činnosť osvetových stredísk je v tomto fragmentárna. Chýba publikačná činnosť a metodické odborné materiály, ktoré  by boli pre laikov a ľudové súbory pomocou pri ich činnosti. V tejto súvislosti je rovnako dôležité, aby kraj intenzívne podporoval dobrovoľníkov, hudobníkov, tanečníkov, ľudové súbory, ktoré uchovávajú a prezentujú folklór regiónu. Sú našou pýchou a nositeľmi ľudových tradícii. Patrí im právom podpora, ale podpora podľa vopred definovaných kritérií a pravidiel.

V kraji rovnako chýba Múzeum fotografie s prezentačným priestorom, ktoré by sústreďovalo historické dokumenty a snímky viažuce sa k počiatkom fotografie spájajúce sa predovšetkým s menom Karola Divalda. Vzácne snímky sú uložené v depozitároch, pričom zverejňovanie starých fotografií miest je na vrchole záujmu zberateľov i občanov. 

V posledných rokoch sa z múzeí i galérii postupne vytratila veľmi dôležitá zložka činnosti, a to vedecká i výskumná činnosť. Jej obnova je veľmi dôležitá, najmä z hľadiska dopĺňania vedomostí o histórii Prešovského kraja. Chýba publikačná činnosť. Vytratili sa vydávané ročenky, či iné historické a prírodovedné zborníky predstavujúce krajové špecifiká. Ich vydávanie bude potrebné taktiež obnoviť.   

Návštevnosť hradov v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja – Kežmarku, či Starej Ľubovne signalizuje obrovský záujem obyvateľov kraja i turistov o tento druh pamiatok. Bude preto nevyhnutné, aby sa vedenie kraja aktívne podieľalo na pomoci pri opravách hradných ruín tých hradov, ktoré majú tendenciu kumulovať návštevníkov a stať sa turisticky atraktívnym miestom poznávania histórie a pamiatok regiónu, napr. hrad Šariš, Kapušany, Hanigovce, Zborov.

Prešovský kraj je jeden z najväčších krajov Slovenska s bohatou históriou a množstvom kultúrnych pamiatok. Patrí medzi najatraktívnejšie.  Na zviditeľňovaní kultúry v kraji sa podieľa mnoho subjektov i dobrovoľníkov. Vytvorím im preto všetky podmienky na to, aby v nej mohli pokračovať na kvalitatívne vyššej úrovni, aby sa prostredníctvom ich činností zviditeľnil náš kraj a ľudia v ňom žijúci.


ŠPORT 

V oblasti športu v Prešovskom samosprávnom kraji ako nedostatok sa javí jasná koncepcia s výhľadom na niekoľko rokov dopredu. Je potrebné prepojiť najmä mládežnícky šport so športovými klubmi na profesionálnej úrovni. Mojim cieľom bude stanoviť jasné pravidlá na prideľovanie finančných dotácií pre športové kluby a jednotlivcov, aby každý mal rovnakú príležitosť a možnosť získať adekvátnu podporu z vyššieho územného celku samozrejme s ohľadom na úspechy a výsledky, nezabúdajúc ani na počet športovcov a priaznivcov daného športu. Pravidlá musia byť dostupné širokej verejnosti, aby nevznikali pochybnosti o výške pridelených dotácií. Samozrejme bude potrebné monitorovať športové aktivity v regióne a za vhodné riešenie považujem vytvorenie napr. samostatného oddelenia športu a mládeže, ktoré na Úrade Prešovského samosprávneho kraja absentuje. Neoddeliteľnou súčasťou bude samozrejme modernizácia a výstavba telocviční, pretože je to podmienka na zdravý vývoj našej mládeže.