/ Sociálne služby

SOCIÁLNE SLUŽBY

V oblasti sociálnych služieb som presvedčený o tom, že Úrad Prešovského samosprávneho kraja musí slúžiť občanom a nie občan úradu.

V rámci riešenia súčasného stavu v sociálnej oblasti sa zasadím o vytvorenie východiskového dokumentu – dlhodobej koncepcie rozvoja sociálnych vecí – minimálne v rozsahu krytia potrieb jednej generácie.

Prioritou bude pre mňa najmä to, aby najmä naše ženy, matky neodchádzali za prácou opatrovateliek do Rakúska, Nemecka, ale v prvom rade, aby sa mohli postarať o našich rodičov, starých rodičov a prarodičov doma na primeranej úrovni. Budem podporovať myšlienku, aby finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc bol vo výške cca 800 eur poskytnutý tomu, kto sa bude priamo starať o odkázaného človeka, resp. aby človek odkázaný na pomoc sám rozhodol ako tieto prostriedky použije (či využije službu verejného/neverejného sociálneho zariadenia alebo sa o neho postará blízka osoba). 

Navrhnem optimálnu sieť sociálnej pomoci z hľadiska druhovosti, kvality, miestnej a finančnej dostupnosti služieb.

Zabezpečím vykonanie hĺbkovej analýzy jednotlivých zariadení sociálnych služieb a preverím možnosti zníženia energetických nákladov a zvýšenia kapacity špecializovaných zariadení sociálnych služieb s prihliadnutím na existujúci dopyt.

V oblasti sociálnych služieb budem koncentrovať pozornosť do oblastí, kde skladba poskytovaných služieb nie je vyhovujúca vzhľadom na dopyt.

Zabezpečím vykonanie hĺbkovej analýzy súčasného stavu miestnej a finančnej dostupnosti služieb a navrhnem optimalizáciu siete poskytovateľov.

V oblasti sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva sa zasadím i citeľné zlepšenie spolupráce s tretím sektorom a vytvorím mu podmienky na ďalší rozvoj.