/ Zdravotníctvo

ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravie je to najcennejšie čo máme, nedá sa kúpiť a najmä zdravie nie je nepremenný a trvalý stav. Každý si zaslúži dostupnú zdravotnú starostlivosť na vysokej kvalitatívnej úrovni. Vytváranie podmienok na rozvoj zdravotníctva je úlohou samosprávneho kraja. 

Prešovský samosprávny kraj vydáva povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, vedie register zdravotníckych zariadení, zriaďuje polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu.

Mojou prioritou bude optimalizácia siete zdravotníckych zariadení a vytvorenie modelu, aby v „strediskových obciach“, tak ako to bolo kedysi, že v obecných budovách bol k dispozícii lekár, zubár či pediater. Aby sa nestávalo, že starší občania z odľahlých dedín boli odkázaní len na svojich príbuzných či známych. Je úlohou samosprávy, aby sa dokázala o svojich obyvateľov postarať v dostatočnom rozsahu. Starostovia a primátori budú mať moju podporu, ak pre svojich občanov zriadia zdravotné stredisko, či budú uvažovať o poliklinike alebo špecializovanom zariadení.

Samozrejme v spolupráci so štátnymi úradmi a tretím sektorom podporím podujatia, aktivity a programy zamerané na osvetu za zmenu stravovacích návykov, životného štýlu, prevenciu pred drogami a závislosťou na nich najmä na stredných školách. Podporím vzdelávacie kurzy pre matky a verejné stravovacie zariadenia v oblasti stravovania, prípravy pokrmov a starostlivosti o správny životný štýl.

 

Aby sa nestávali situácie ako sú tieto: odkaz z RTVS